Wat houdt arbeidsdeskundig onderzoek in?

In de meeste gevallen gaan uw werknemers vanzelf weer snel aan het werk en volstaat doorgaans de begeleiding door de bedrijfs-/ arboarts. In een aantal situaties is echter arbeidsdeskundig onderzoek nodig.

Bijv.als het niet duidelijk is of een werknemer in de eigen functie kan terug keren en of er nog andere passende oplossingen bij de eigen werkgever zijn. Op basis van dit onderzoek kan het advies zijn om een re-integratietraject tweede spoor in te zetten; re-integratie bij een andere werkgever. De arbeidsdeskundige beziet dan welke functies de werknemer nog wel kan vervullen en kan de werknemer ook begeleiden naar een geschikte functie bij een andere werkgever danwel adequaat verwijzen naar een geschikte intermediar op dit vlak.

Een tweede voorbeeld: uw werknemer is 1 jaar ziek is ( het zg. opschudmoment ) en er bestaat geen uitzicht op werkhervatting. Is er een situatie waarbij duidelijk is dat de werknemer geen enkele vorm van arbeid kan verrichten omdat hij/zij nog een behandeling ondergaat dan is arbeidsdeskundig onderzoek veelal nog niet nodig.

Als duidelijk is dat een werknemer nooit meer kan werken kan er een vervroegde WIA aanvraag gedaan worden. Uw arbodienst / bedrijfsarts kan u adviseren of er wel of geen arbeidsdeskundig onderzoek nodig is.

De bedrijfsarts verstrekt de arbeidsdeskundige een FML ( Functionele Mogelijkheden Lijst). Hierin staan de medische mogelijkheden van de werknemer beschreven. In een gesprek met de werkgever en de werknemer onderzoekt de arbeidsdeskundige de arbeidsmogelijkheden van de werknemer. De uitkomst van het onderzoek wordt weergegeven in een uitgebreide rapportage en daarbij wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Is deze medewerker nog in staat om de eigen werkzaamheden te verrichten?
  • Zijn de werkzaamheden van de medewerker eventueel passend te maken?
  • In hoeverre kan deze medewerker binnen de eigen organisatie alternatieve werkzaamheden verrichten?
  • Welke stappen zijn nodig om deze medewerker zo snel mogelijk aan het werk te helpen (re-integreren) en wat gaat mij dat kosten?